Beelingo.com

English Dictionary

  • Hide translation

 5-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase 5-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase /faɪv haɪˈdrɒksiˌθri ˈmɛθəlˈɡluːtərəl-koʊˈɛnzaɪm ə riˈdʌkˌteɪs/

noun

  1. A liver enzyme that is responsible for producing cholesterol  ( 5-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase , HMG-CoA reductase )
    a liver enzyme that is responsible for producing cholesterol